Algemene Leveringsvoorwaarden

          Art 1.Algemeen
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Basic Construct adres Beethovenlaan 105b, 3335 BE, Zwijndrecht, en een wederpartij, waarop Basic Construct deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.De onderhavige voorwaarden zij eveneens van toepassing op overeenkomsten met Basic Construct, voor de uitvoering waarvan door Basic Construct derden dienen te worden betrokken.
3.Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing voor medewerkers van Basic Construct en zijn directie.
4.De toepassingen van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.Basic Construct en de wederpartij zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overéén te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
6.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden”naar de geest”van deze bepalingen.
7.Indien tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Basic Construct niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Basic Construct in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Art 2. Offerte en aanbiedingen.
Alle offertes en aanbiedingen van Basic Construct zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussen tijd niet meer beschikbaar is.
2. Basic Construct kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing is of verschrijving bevat.
3.De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zij exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding( al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Basic Construct daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Basic Construct anders aangeeft.
5.Een samengestelde prijsopgave verplicht Basic Construct niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de op gegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Art. 3. Contractsduur ( leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst)
1.De overeenkomst tussen Basic Construct en de wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen
2.Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Basic Construct derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Basic Construct dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Indien Basic Construct gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig aan Basic Construct ter beschikking heeft gesteld.
4.Levering geschiedt af bedrijf van Basic Construct de wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Basic Construct gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij.
5.Basic Construct heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6.Basic Construct is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
7.Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Basic Construct de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fasen behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Basic Construct zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
9.Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Basic Construct gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Basic Construct bevoegde persoon en de wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het als dan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Basic Construct op en is voor de wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Basic Construct een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatieve opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10.Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Basic Construct gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Basic Construct daardoor direct of indirect ontstaan.
11. Indien Basic Construct met de wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Basic Construct niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de wederpartij die beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Basic Construct als dan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voort vloeit uit een bevoegdheid of een op Basic Construct rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
Art 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.
1.Basic Construct is bevoegd de nakoming van de verplichting te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet , niet volledig of niet tijdig nakomt:-na het sluiten van de overeenkomst Basic Construct ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;- de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;- Indiendoor de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van Basic Construct kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen, is Basic Construct gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
  2.Voorts is Basic Construct  bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke  
   van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden
   voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van
   Basic Construct kan worden gevergd.
3.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Basic Construct op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Basic Construct de nakoming van de verplichting opschort, behoud hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.Indien Basic Construct tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van de schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5.Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is Basic Construct gerechtigd tot vergoeding van de schade daardoor direct en indirect ontstaan.
6.Indien de wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Basic Construct gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Basic Construct, zal Basic Construct in overleg met de wederpartij zorgdragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Basic Construct extra kosten met zich mee brengt, dan worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht.. De wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Basic Construct anders aangeeft.
8.In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging- indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven- ten laste van de wederpartij, van schuld sanering of een andere omstandigheid waardoor de weerpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Basic Construct vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vordering van Basic Construct op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9.Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedmakende zaken, vermeerdert met de eventuele aan- en afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
Art5. Overmacht
1.Basic Construct is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en nog krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van af buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Basic Construct geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Basic Construct niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Basic Construct of van derden daaronder begrepen. Basic Construct heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Basic Construct zijn verbintenis had moeten nakomen.
3.Basic Construct kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4.Voor zo veel Basic Construct ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen, is Basic Construct gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Art 6 Betalingen en incassokosten.
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Basic Construct aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Basic Construct aangegeven. Basic Construct is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is als dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3.Basic Construct heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats, in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4.Basic Construct kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor toerekening van de betaling aanwijst. Basic Construct kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5. De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Basic Construct verschuldigde.
6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3.( de artikelen 231 t/m 247 boek 6BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
7. Indien de wederpartij in gebreke  of in verzuim is in de ( tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van het geen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens rapport voorwerk II. Indien Basic Construct echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
Art.7. Eigendomsvoorbehoud.
1. Alle door Basic Construct in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Basic Construct totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met Basic Construct gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door Basic Construct geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden door verkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Basic Construct veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden dan is de wederpartij verplicht om Basic Construct daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade als mede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Basic Construct ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Basic Construct gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de wederpartij zich er jegens Basic Construct bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al het geen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht blijken te zijn.
6. Voor het geval Basic Construct zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uit oefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Basic Construct en door Basic Construct aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Basic Construct zich bevinden en die zaken terug te nemen.
Art 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn.
1.De door Basic Construct te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daar aan het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn beschermd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland die de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daar aan gesteld worden. Basic Construct kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zaken van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1. van in dit artikel  genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar naar levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien door Basic Construct verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de voor verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeiend uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Basic Construct, de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Basic Construct geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden ( zoals b.v. doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4. De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uit gevoerd. Daarbij hoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met het geen wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dien aangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Basic Construct te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, toch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Basic Construct worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Basic Construct in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient Basic Construct in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5.Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7. Indien vast staat dat een zaak gebrekkig is en die aangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Basic Construct de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn naar retour ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijke wijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zaken van het gebrek door de wederpartij, ter keuze van Basic Construct, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Basic Construct te retourneren en de eigendom daar over aan Basic Construct te verschaffen, tenzij Basic Construct aan geeft.
8. Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Basic Construct daardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij .
9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.
10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Basic Construct en de door Basic Construct bij uitvoering van een overeenkomst van 1 jaar.
Art. 9 Aansprakelijkheid.
1.Indien Basic Construct aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het geen wat in deze bepalingen is vastgelegd.
2.Basic Construct is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Basic Construct is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Indien Basic Construct aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Basic Construct beperkt tot maximaal éénmaal de kosteloze vervanging van het geleverde waar per geval de schade betrekking op heeft.
4. De aansprakelijkheid van Basic Construct is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. Basic Construct is uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade volgens art. 9.3.
6. Basic Construct is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Art. 10. Risico –overgang.
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken aan de wederpartij in de macht van de wederpartij worden gebracht.
Art 11. Vrijwaring.
1.De wederpartij vrijwaart Basic Construct voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Basic Construct toerekenbaar is.
2.Indien Basic Construct uit hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Basic Construct zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al het geen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Basic Construct, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Basic Construct en derden dardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.
Art.12. Intellectuele eigendom.
1.Basic Construct behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van auteurswet en andere intellectuele wet en regelgeving. Basic Construct heeft het recht de door de uitvoering van de overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
Art. 13. Toepasselijk recht en geschillen
1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Basic Construct partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter te Dordrecht, nabij vestigingsplaats van Basic Construct is bij uitsluitsel bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Basic Construct het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Art 14. Vindplaats en wijzigingen
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van koophandel te Dordrecht.
2. De actuele versie van de voorwaarden zijn beschikbaar op de website van Basic Construct
 www.basicconstruct.nl
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Basic Construct.

4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.